Statut

Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii

Statut Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1
Stowarzyszenie o nazwie Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii (PSSiAP) zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem studentów i absolwentów wydziałów i uczelni psychologicznych i posiada osobowość prawną
§2
 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
 2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa
§3
 1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
§4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach i zasadach działania.
§5
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

Rozdział 2

Wizja, misja, cele i zasady działania Stowarzyszenia

§6
Wizja PSSiAP
Chcemy aktywizować środowisko przyszłych oraz młodych psychologów w całej Polsce, aby wspólnie działać na rzecz zwiększenia świadomości społeczeństwa z zakresu psychologii i zdrowia psychicznego oraz poprawy statusu zawodu psychologa.
 1. Stopniowy i weryfikowalny wzrost w obszarach: integracji, edukacji oraz popularyzacji nauki
 2. Działanie na rzecz podnoszenia kompetencji społecznych, oraz rozwoju naukowego w zakresie wiedzy psychologicznej
 3. Integracja środowisk psychologicznych w celu dalszego rozwoju wiedzy oraz działalności badawczej i badawczo-naukowej w dziedzinie psychologii.
 4. Wsparcie w możliwości organizowania wydarzeń oraz przedsięwzięć związanych z psychologią
 5. Standaryzacja wymagań w zakresie kompetencji i doświadczenia w zakresie podejmowania pracy jako psycholog
§7
Misja PSSiAP
Stwarzanie możliwości do:
 • Integracji – studentów i absolwentów psychologii z całej Polski, dzięki sieci biur lokalnych w wielu miastach w Polsce oraz cykliczne spotkania wszystkich biur
 • Edukacji – podnoszenie kompetencji społecznych oraz twardych studentów oraz absolwentów psychologii a także społeczności lokalnych między innymi poprzez warsztaty, spotkania z ekspertami oraz szkolenia
 • Popularyzacji nauki – wiedzy psychologicznej w środowisku między innymi poprzez konferencje, webinary, warsztaty, szkolenia
§8
Cele Stowarzyszenia:
 1. Działanie na rzecz zaspokajania potrzeb naukowych, oświatowych kulturalnych, studentów i absolwentów psychologii, a w szczególności:
  • pobudzanie aktywności naukowej, społecznej i kulturalnej społeczności studentów i absolwentów psychologii,
  • rozwój wymiany krajowej i zagranicznej studentów i absolwentów psychologii w szczególności w zakresie nauki i kultury,
  • działalność na rzecz podnoszenia wiedzy i umiejętności młodzieży, studentów i absolwentów wyższych uczelni oraz osób dorosłych
  • organizowanie, inspirowanie oraz promowanie kultury środowiska akademickiego,
  • zwiększanie świadomości studentów i absolwentów psychologii w zakresie możliwych dróg rozwoju zawodowego
  • promowanie w kraju i za granicą osiągnięć studentów i absolwentów psychologii,
  • inspirowanie i organizowanie ruchu społecznego wokół celów Stowarzyszenia.
  • szerzenie wiedzy psychologicznej zgodnej z dotychczasowymi odkryciami badawczymi i naukowymi
  • współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zajmującymi się psychologią
 2. Wspieranie działalności uczelni i wydziałów psychologicznych, a w szczególności prac naukowo-badawczych oraz dydaktycznych.
 3. Reprezentowanie interesów studentów i absolwentów psychologii przed innymi podmiotami prawnymi.
§9
Cele realizowane są między innymi dzięki działaniom takim jak:
 • regularne spotkania wszystkich biur PSSiAP
 • konferencje
 • warsztaty i szkolenia
 • spotkania z ekspertami
 • członkostwo w EFPSA oraz projekty z niego wynikające
 • strony każdego z biur lokalnych
 • wspieranie wydarzeń oraz publikacji szerzących wiedzę psychologiczną

Rozdział 3

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 1. członków zwyczajnych
 2. członków nadzwyczajnych
 3. członków honorowych
§11
Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być studenci i absolwenci wyższych uczelni, wydziałów prowadzących studia w zakresie psychologii.
§12
Członkami nadzwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie, nie posiadające statusu studenta lub absolwenta kierunku Psychologia na uczelni wyższej, które chcą wspierać Stowarzyszenie w realizacji celów statutowych. Każda prośba o zostanie Członkiem Nadzwyczajnym jest indywidualnie rozpatrywana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia w celu zweryfikowania czy powyższe warunki są spełnione. Członek Nadzwyczajny ponosi koszty 50% składki członkowskiej oraz nie posiada pełnych praw członkowskich.
§13
Warunkiem uzyskania członkostwa zwyczajnego jest:
 1. zaakceptowanie niniejszego statutu,
 2. złożenie deklaracji członkowskiej,
 3. przyjęcie w poczet członków przez Zarząd Stowarzyszenia.
§14
Warunkiem uzyskania członkostwa nadzwyczajnego jest:
 1. zaakceptowanie niniejszego statutu,
 2. złożenie deklaracji członkowskiej,
 3. przyjęcie w poczet członków przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.
§15
Członek zwyczajny ma prawo do:
 1. biernego i czynnego prawa wyborczego,
 2. uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków,
 3. korzystania z publikacji Stowarzyszenia
 4. uczestniczenia we wszelkich imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, składania wniosków we wszystkich sprawach dotyczących celów i sposobów funkcjonowania Stowarzyszenia,
 5. posiadania legitymacji członkowskiej,
 6. korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia, jeśli nie stoi to w sprzeczności z celami i interesami Stowarzyszenia,
 7. korzystania z urządzeń, pomieszczeń oraz porad i obsługi prawnej, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,
 8. korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.
§16
Członek nadzwyczajny posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
§17
Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
 1. postępowania zgodnie ze statutem, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia,
 2. regularnego opłacania składek,
 3. brania aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia,
 4. przyczyniania się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
 5. dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
§18
Członek nadzwyczajny zobowiązany jest do:
 1. postępowania zgodnie ze statutem, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia,
 2. regularnego opłacania składek,
 3. brania aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia,
 4. przyczyniania się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
 5. dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
§19
 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która w sposób szczególny zasłużyła się dla Stowarzyszenia.
 2. Godność członka honorowego przyznaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa wymienione w §14
 4. Członkowie honorowi są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich.
§20
 1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
  1. skreślenia z listy członków w drodze uchwały Zarządu w przypadku:
   • niepłacenia składek członkowskich
   • niewypełnienia obowiązków statutowych
   • zachowania nielicującego z godnością członka Stowarzyszenia
  2. śmierci członka.
 2. Od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Decyzja Walnego Zgromadzenia Członków o pozbawieniu członkostwa jest ostateczna.
 4. Członkostwo nadzwyczajne ustaje na skutek:
  1. skreślenia z listy członków nadzwyczajnych w drodze uchwały Zarządu w przypadku:
   • niepłacenia składek członkowskich
   • niewypełnienia obowiązków statutowych
   • zachowania nielicującego z godnością członka Stowarzyszenia
  2. śmierci członka nadzwyczajnego.
  3. rozpoczęcia studiów psychologicznych
 5. W wypadku spełnienia przez członka nadzwyczajnego warunków określonych w artykule pkt 1 lub 2 Statutu Stowarzyszenia — na wniosek zainteresowanego — Zarząd Główny podejmuje uchwałę o zmianie statusu członka z zaliczeniem stażu członkowskiego
 6. Członkostwo honorowe wygasa przez dobrowolne zrzeczenie się lub w wyniku uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, w przypadku gdy członek honorowy nie przestrzega postanowień Statutu.
§21
 1. Członkami założycielami są osoby wymienione we wniosku o zarejestrowanie Stowarzyszenia.
 2. Członkowie założyciele stają się członkami zwyczajnymi po zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

Rozdział 4

Struktura organizacyjna Stowarzyszenia

§22
Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.
§23
 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zgromadzenie Członków odbywa się co najmniej raz w roku.
 3. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział: z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni oraz z głosem doradczym członkowie honorowi Stowarzyszenia.
 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, zaś w drugim terminie wymaganie dotyczące kworum nie obowiązuje.
 5. Walne Zgromadzenie Członków może odbyć się z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość tj. telekonferencji lub wideokonferencji.
§24
Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia. Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia o terminie Walnego Zgromadzenia Członków co najmniej na 14 dni przed dniem obrad, wraz z proponowanym porządkiem obrad.
§25
Na pisemny wniosek 1/3 liczby członków lub wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków, nie później jednak niż w 3 tygodnie od daty zgłoszenia wniosku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie na temat przedstawiony we wniosku o jego zwołanie.
§26
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
 1. uchwalenie statutu Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał dotyczących jego zmian,
 2. uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,
 3. uchwalanie budżetu,
 4. wybór i odwołanie Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia na zakończenie ich kadencji,
 6. uchwalanie szczegółowych regulaminów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
 7. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie skreśleń z listy członków Stowarzyszenia,
 8. uchwalanie wytycznych dla Zarządu,
 9. uchwalanie szczegółowych regulaminów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
 10. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 11. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia,
 12. decydowanie w sprawach dotyczących Stowarzyszenia nieuregulowanych innymi przepisami.
§27
 1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz
 2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, a o liczbie członków Zarządu decyduje Walne Zgromadzenie Członków w drodze uchwały
 3. W skład Zarządu wchodzą: przewodniczący, 1-3 wiceprzewodniczących oraz sekretarz
 4. Zarząd działa na podstawie regulaminu, uchwalanego przez Zarząd nie później niż na drugim swoim posiedzeniu.
 5. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz, w tym składania w jego imieniu oświadczeń woli, nie obciążających majątku Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających wspólnie. Do składania oświadczeń woli obciążających majątek Stowarzyszenia oraz zawierania umów uprawiony jest Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący wraz z jednym Członkiem Zarządu.
 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące.
 7. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu. W sytuacji równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego.
 8. Zarząd może powoływać asystentów i pełnomocników do określonych zadań
 9. Zarząd może podjąć uchwały poza posiedzeniem także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w szczególności przy użyciu poczty elektronicznej e-mail, a także podczas telekonferencji lub wideokonferencji.
§28
Do zadań Zarządu należy:
 1. realizowanie celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 3. ustalanie budżetu, w tym wysokości składek członkowskich,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5. prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia,
 6. podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich tj. przyjmowania i skreślania członków, nadawania członkostwa honorowego,
 7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 8. organizowanie i prowadzenie spraw związanych z działalnością Stowarzyszenia, a także wszelkich spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników,
 9. składanie sprawozdań ze swej działalności za rok bieżący i za cały okres kadencji na Walnym Zgromadzeniu Członków.

Rozdział 5

Komisja Rewizyjna

§29
 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, które wybierają spośród siebie przewodniczącego.
 3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego na pierwszym swoim posiedzeniu.
 4. Decyzje Komisji Rewizyjnej są podejmowane w postaci uchwał.
 5. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności wszystkich swoich członków.
§30
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrola działalności finansowej, gospodarczej i statutowej Stowarzyszenia,
 2. przedstawianie Zarządowi wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia, wynikających z przeprowadzonych kontroli,
 3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków,
 4. przedstawianie na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium dla władz Stowarzyszenia.
 5. rozpatrywanie sporów między członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
§31
Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli działalności Stowarzyszenia co najmniej raz do roku.
§32
 1. Szczegółowe zasady wyboru władz Stowarzyszenia określa regulamin wyborów.
 2. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata.
 3. Członek Zarządu Stowarzyszenia nie może być jednocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej.
 4. W przypadku zaistnienia wakatu w Zarządzie Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, skład władz może być zmieniony w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują w drodze uchwały pozostali członkowie organu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 5. Ustępujący Zarząd Główny przekazuje protokolarnie nowemu Zarządowi Głównemu akta, dokumenty i majątek Stowarzyszenia przed upływem 30 dni od daty Walnego Zgromadzenia.
 6. W razie rezygnacji Przewodniczącego Stowarzyszenia z pełnionej funkcji w trakcie kadencji, Zarząd Główny wybiera spośród członków Zarządu osobę, której powierza pełnienie obowiązków Przewodniczącego, do końca kadencji lub wybrania nowego Przewodniczącego.

Rozdział 6

Majątek Stowarzyszenia

§33
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§34
 1. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
  • składek członkowskich,
  • dotacji, darowizn, spadków i zapisów otrzymanych zarówno z terenu Polski jak i zza granicy,
  • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  • dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
  • odsetek bankowych
  • dochodów z własnej działalności, w tym działalności gospodarczej,
  • innych wpływów.
 2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku.
§35
Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Stowarzyszenia, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§36
Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Stowarzyszenia darowizny lub dotacji jednorazowych lub łącznych, na wniosek Zarządu mogą uzyskać, jeżeli wyrażą stosowne życzenie, tytuł „Sponsora Stowarzyszenia”.
§37
Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów dotyczących praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia konieczne są podpisy przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego oraz jednego członka zarządu.

Rozdział 7

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§38
Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 3/5 głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, zaś w drugim terminie wymaganie dotyczące kworum nie obowiązuje.
§39
 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków.
 2. W przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną.
§40
Statut wchodzi w życie z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o zarejestrowaniu Stowarzyszenia.